Регистрация и осигуряване на вещо лице

Лице, което е вписано в списъка на вещите лица и упражнява дейност като вещо лице, подлежи на задължително социално и здравно осигуряване. Задължението за внасяне на осигурителни вноски възниква само за периодите, в които упражнява дейност като вещо лице.

В Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина и морските лица е предвидена възможност за самоосигуряващите се лица, включително упражняващите свободна професия, в рамките на периода, през който те притежават това качество, да могат да прекъсват трудовата си дейност – чрез подаване на декларация в компетентната ТД на НАП, след което при нейното възобновяване – чрез подаване на повторна декларация в ТД на НАП, отново да се включват в осигуряване по съответния ред на чл. 4, ал. 3, т. 1-4 от КСО.

Лицата, които упражняват свободна професия, подлежат на вписване в регистър БУЛСТАТ като срокът, в който следва да подадат заявление за регистрация в Агенцията по вписванията е 7 дни от започване на дейността или промяна на обстоятелствата. Лицата, които упражняват професията на „вещо лице” въз основа на предварително вписване в списъка на вещите лица към съответния съд, се обхващат от определението за „лица, упражняващи свободна професия”, въведено в Наредбата.

След като се регистрират тези лица подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт по реда на чл. 4, ал. 3, т. 1 от КСО. Задължението за осигуряване за посочените лица възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.

При започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се подава декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице, в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.

Самоосигуряващите се лица определят вида на осигуряването си – само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт или и за общо заболяване и майчинство с декларацията по чл. 1, ал. 2 от Наредбата при започването или възобновяването на трудовата дейност.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>